Beleidsplan Bomen 2010-2020

HSB GILDEBEWONERS HOUTEN

Beleidsplan Bomen 2010-2020

 • Waarom heeft de gemeente Houten eigenlijk een beleidsplan (bijzondere) bomen?
 • Waarom heeft Houten geen lijst met herdenkingsbomen?
 • Waarom staat er op de site geen formulier om een bijzondere boom te melden?

 

Beleidsplan “Bomen met bijzondere waarde” onderdeel communicatie Gemeente Houten

 

'Het beleidsplan en de lijst zullen toegelicht worden aan de belanghebbende afdelingen' (zie artikel 7.2)

 

Voor het opstellen van de criteria zo staat in artkel 4.1 te leszen zijn diverse informatiebronnen geraadpleegd:

Criteria zoals in gebruik bij de Nederlandse Bomenstichting en vele gemeentes, waaronder Amsterdam en Utrecht, zijn uitgezet tegen de achtergrond van de gemeente Houten. Hieruit zijn criteria opgesteld die goed aansluiten op de doelstelling van de lijst en het bomenbestand. Zodoende wordt er op een uniforme manier geïnventariseerd welke houtopstanden een bijzondere waarde vertegenwoordigen.

 

Hoe kan het dat het bomenbeleid van de gemeente Houten in de praktijk zo sterk afwijkt van de in artikel 4.1 genoemde voorbeelden van de Nederlandse Bomenstichting, bomenbeleid van de gemeente Amsterdam en Utrecht.

 

Artikel 7 Communicatie

 

7.1 Participatie

Het beleidsplan en de lijst ‘bomen met bijzondere waarde’ is besproken met de milieuwerkgroep Houten. Zij heeft aangegeven erg blij te zijn dat de beleidsmatige afwegingen zijn vastgelegd in een beleidsplan en is verheugd dat de gemeente de bescherming van bijzondere bomen serieus oppakt.

 

7.2 Interne communicatie

Om een boom met een bijzondere waarde daadwerkelijk de extra bescherming te bieden die hij verdient, is het van belang dat alle partijen met de monumentale status van de boom bekend zijn. Het beleidsplan en de lijst zullen toegelicht worden aan de belanghebbende afdelingen.

 

7.3 Communicatie richting particuliere eigenaren

Alle particuliere eigenaren van een boom met een bijzondere waarde zullen op de hoogte gesteld worden van het nieuwe beleid en de nieuwe lijst. Dit zal gebeuren door middel van een brief waarin staat aangegeven dat de eigenaar een boom in zijn bezit heeft die is opgenomen in de lijst “Bomen met bijzondere waarde”. In deze brief worden ook de rechten en plichten die hieraan verbonden zijn aangegeven, evenals de bezwaar- en beroepsprocedure.

 

Ook bieden we in deze brief de eigenaren de mogelijkheid om contact met de gemeente op te nemen voor een mondelinge toelichting op het besluit. Als mensen hier behoefte aan hebben, is een bezoek aan huis ook mogelijk. In een gesprek kunnen dan de vragen van de eigenaar beantwoord worden.

 

Bij een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure tegen het opnemen van een boom op de lijst blijft de beschermde status van de boom van kracht tot het beroep door de rechter gegrond is verklaard.

 

Ook de eigenaren waarvan hun boom verwijderd is uit de lijst ‘Bomen met bijzondere waarde’, zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Ook zij hebben de mogelijkheid een bezwaar- en beroepsprocedure te starten.

 

7.4 Publiciteit

Na vaststelling van de lijst “Bomen met bijzondere waarde” zal deze gepubliceerd worden om inwoners van Houten hiervan op de hoogte te stellen. Een openbaar toegankelijke lijst geeft burgers de mogelijkheid zelf te bekijken welke bomen in de gemeente een bijzondere status hebben en waarom. Hierdoor zal de betrokkenheid van burgers bij de bomen van de lijst ook vergroot worden.

 

Publicatie van de lijst en/of het beleid is mogelijk door middel van de volgende instrumenten:

 • Website gemeente Houten
 • De lijst “Bomen met bijzondere waarde” zal op de website van de gemeente Houten geplaatst worden. Ook de geldende criteria worden hierin meegenomen.
 • Overheid.nl
 • In verband met de Wet elektronische bekendmaking wordt sinds 1 januari 2011 de Houtense regelgeving gepubliceerd op www.overheid.nl.
 • Poster/folder
 • Door middel van een poster/folder zal kort uitleg gegeven worden over de achtergronden van de lijst en zullen de meest karakteristieke en in het oog springende bomen aangegeven worden. De mogelijkheden om hier een fiets/wandelroute aan te koppelen zullen worden onderzocht.
 • Krant
 • Via een artikel in Houten Actueel zullen de bewoners op de hoogte gebracht worden van het nieuwe beleid en de geactualiseerde lijst en gewezen worden op de mogelijkheden om dit in te zien.

 

Raadsvergadering februari 2016

Wethouder Geerdes: "Het bomenbeleid is gestoeld op het uit 1984, 'het beroemde ontwerp van Houten', en dat op onderdelen aanvullend of apart beleid is gemaakt.

"Dat is allemaal prima toepasbaar, dus ik zie het probleem niet."

 

Alleen weet wethouder Geerdes blijkbaar niet dat (zijn) verantwoordelijke gemeentelijke bomenbeheerders er een eigen interpretatie aan geven. Lees meer.....

 

 • Dat is allemaal prima toepasbaar (?), maar de dagelijkse realiteit is anders!
 • Waarom wordt het gevoerde beleid dan door vele bekritiseerd (afgekeurd)?
 • En moeten inwoners van Houten bomen van een dreigende kap redden.

(als ze de kans krijgen).

 

 

 

 

De Bomenstichting

Over monumentale en beschermde bomen (spelregels)

In ons land zijn ongeveer 10.000 bijzondere en waardevolle solitaire bomen en boomgroepen geregistreerd en in kaart gebracht. Zij hebben een bijzondere ouderdom, historische –of visuele betekenis, grote natuurwaarde of zijn zeldzaam. Het zijn nationale monumentale bomen van ons land.

We moeten daar zuinig op zijn maar helaas worden ze niet automatisch goed beschermd. Veel gemeenten 'weten niet' dat ze monumentale bomen op hun grondgebied hebben.

Gelukkig zijn er steeds meer gemeenten die wel een lijst van monumentale bomen hanteren.

Voor deze bomen wordt slechts in uitzonderlijke situaties een kapvergunning verleend. Bijvoorbeeld als de boom een ernstige bedreiging vormt voor de openbare veiligheid.

 

Belangenafweging bij besluiten

Gemeenten zijn verplicht om voordat zij een besluit nemen tot kap, alle relevante feiten en belangen op een rij te zetten. Op grond van een gedegen afweging van belangen en feiten nemen zij een besluit. Als u van mening bent dat bepaalde feiten of belangen niet zijn onderzocht of onvoldoende zijn meegenomen, dan noemt u dit in uw bezwaarschrift.

U geeft aan dat er een onzorgvuldige of onevenredige belangenafweging heeft plaatsgevonden. U moet duidelijk aangeven wat uw belang is bij het behoud van de boom.

U kunt uw bezwaren extra ondersteunen door te wijzen op het grote algemene belang dat met het behoud van de boom gemoeid is. Ook de financiële waarde van een boom, die bij kap tot een zekere kapitaalvernietiging leidt, wordt nogal eens onderschat.

De hele procedure is gebaseerd op een goede belangenafweging, waarbij u alleen bezwaar kunt maken tegen een concreet besluit om een kapvergunning te verlenen.

 

Bekendmaking van een besluit

De gemeente kan bij de aanvraag voor een kapvergunning gebruik maken van twee procedures, een korte en een uitgebreide procedure.

Als men de uitgebreidere hanteert, dan is bekendmaking of publicatie in bijvoorbeeld een huis-aan-huis krant verplicht. Men maakt het slechts bekend, maar de kapvergunning is dan nog niet afgegeven. Zij doet dit als ze verwacht dat de kap veel opschudding zal kunnen veroorzaken en kan zo peilen hoe de burgers over het voornemen denken.

Burgers kunnen namelijk hun bedenkingen aan de gemeente kenbaar maken. Aan de hand van de reacties kan de gemeente al dan niet besluiten de kapvergunning te verlenen.

Als de kapvergunning wordt verleend, volgt alsnog de korte procedure. In dit geval is de korte procedure onderdeel van de uitgebreide en is ook publicatie van de kapvergunning verplicht.

"Ook al is de gemeente zelf eigenaar kunt u op het gemeentehuis navraag doen naar hun motivatie. Als door een ambtelijke vergissing de motivering ontbreekt, is er sprake van een vernietigbaar besluit bij de rechter."

 

Beleidsplan "Bomen met bijzondere waarde" 2012-2020

Gemeente Houten - oktober 2011