Bomenbeheer Houten

HSB GILDEBEWONERS HOUTEN

Bomenbeheer deugt niet in Houten

Raadsvergadering februari 2016

 

De verantwoordelijke (vvd) wethouder in Houten Wethouder Geerdes antwoordde dat het bomenbeleid is gestoeld op het uit 1984, 'het beroemde ontwerp van Houten', en dat op onderdelen aanvullend of apart beleid is gemaakt. "Dat is allemaal prima toepasbaar, dus ik zie het probleem niet."

We gaan eerst een reisje maken en dan zien we wel verder. Ook de SGP en D66 wilden wel eerst een reisje (raadsexcursie) maken; Zo krijgen de overige fracties voldoende tijd om zich ook een mening over het versnipperde bomenbeleid te vormen, en zal in een volgende raadsvergadering duidelijk worden of er wel of geen heldere samenvatting of update van het bomenbeleid valt te verwachten.

Lees over wat er allemaal mis is;

(publikaties 'het Groentje')

  • Harm Ligtenberg: De rode beuk

“Tot mijn afgrijzen zag ik de kerngezonde boom (205 jaar oud!) geveld worden”. lees meer ....

  • Tijm Corporaal: “Het groene verdriet van Houten" lees meer ...
  • Maria van de Looverbosch: “Open brief aan de gemeenteraad” lees meer.
  • GroenLinks: "We proeven geen liefde voor bomen". lees meer...
  • Raadsvergadering: “Aandacht voor 'versnipperd' bomenbeleid” lees meer.
  • Maria van de Looverbosch: “Aanvulling op - Open brief aan de gemeenteraad-” lees meer.
  • Boom Van Nijpels was niet ziek (AD 6-09-2016) lees meer ...

 

De schrijvers van de publikaties Groentje vinden dat;

'Wethouder Geerdes •Beheer openbare ruimte• kerngezonde bomen laat kappen omdat het onderhouden (herstellen) teveel geld kost. En ook zouden er in Houten teveel bomen staan".

 

 

VERZOEK TOT HET HOUDEN VAN INTERPELLATIE

 

Onderwerp: Informatieverstrekking over groot onderhoud en vervanging Beheer Openbare Ruimte (BOR)

 

Waarom heeft u het door u in de raad van 16 december 2014 toegezegde feitenrelaas over het ontstaan van dit financiële tekort per collegebrief van 29 januari 2015 afgedaan en niet voor debat aan de raad voorgelegd in zijn eerstvolgende vergadering op 20 januari 2015?

Voorbeelden van andere gemeenten en bomenbeleid:

 

 

In Den Haag markeert de gemeente de te vellen bomen zo!

 

'Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie. Zodra een besluit op een kapaanvraag is genomen, wordt die gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

Wilt u het volledige dossier inzien (dus bijvoorbeeld inclusief foto’s en de aanvraag) dan kunt u dit bekijken bij het Den Haag Informatiecentrum. (Het volledige dossier mag de gemeente niet op de website plaatsen vanwege de privacywet). U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien'.

 

Waarom gebeurt dit niet in Houten of was de aankondiging met vooropgezet plan vergeten?

Als de gemeente Houten net zoals in Den Haag met haar bomenbeleid zou omgaan was onze Herdenkingsboom "Boom Van Nijpels" nooit gekapt! Of speelde hier was anders?

De gemeente Utrecht verzorgt en beschermt het bomenbestand vanaf aanplant. De gemeente streeft naar een divers bomenbestand met soorten die geschikt zijn voor een stedelijke omgeving; van woonstraat tot park. In het Utrechtse bomenbeheer wordt er naar gestreefd om de bomen maximale kansen te geven om oud te worden.

 

Bijzondere bomen en subsidieregeling voor particulieren

De stad Utrecht telt ruim 4.000 bomen die ouder dan 80 jaar zijn. Van deze ruim 4.000 bomen zijn ongeveer 1.000 bomen in particulier bezit. Het gemeentelijk bomenbeleid kent geen bijzondere bescherming of verzorging voor bomen met een monumentaal karakter: alle bomen zijn even waardevol.

Om particuliere eigenaren die in bezit zijn van oude waardevolle bomen tegemoet te komen in de hogere onderhoudskosten is een subsidieregeling ingesteld.

 

Bomenkaart Utrecht

Alle bomen in de openbare ruimte staan in de bomenkaart. De kaart toont wetenswaardigheden over de boom, zoals de boomsoort, jaar van aanplant en de standplaats.

Open de bomenkaart

Hoe werkt de bomenkaart?

Door op de kaart te klikken, opent u de bomenkaart met de bijbehorende informatie. U kunt per adres of per wijk zoeken naar een boom. U kunt de boomgegevens ook opvragen door op de kaart in te zoomen en vervolgens op een boom te klikken

 

Kappen is niet altijd nodig

Boombeoordeling inverband met nieuwbouw locatie Putterhaag te Houten

Deze beoordeling (26-08-2016) in opdracht van de bouwonderneming maakt duidelijk dat ook respectvol met bomen kan worden omgegaan.

Houten (20-09-2016): Speciale boom ter nagedachtenis docente Regenboog bewaard

Waarom is deze boom waardevoller dan onze 'Boom Van Nijpels'.

Heeft dit te maken met de zonnepanelen van wethouder Van Liere?

Is een lerares een belangrijker persoon dan een minister of een burgemeester?

Houten (oktober 2016): bomen die gekapt gaan worden opeens wel van een kap-lint voorzien.

Er zijn dus wel richtlijnen voor het kappen!

Waarom is dat niet bij onze 'Boom Van Nijpels gebeurd? Iets met zonnepanelen misschien?

Kent u de mensen die verantwoordelijk zijn voor het bomenbeheer in Houten?

Een Rode Kastanjeboom 'Aesculus pavia' (40 jaar) werd in mei 2016 gekapt.

 

 

Een Rode Beuk (205 jaar) werd in 2015 gekapt.

Lees ingezonden brief Groentje

Het belang van bomen wordt alom erkend. Bomen zijn onmisbaar, zowel voor mens en dier, als voor ons klimaat. In een stedelijke omgeving vormen ze een levend contrast met de wereld van steen en asfalt. Uit onderzoek is gebleken dat bomen een positief effect hebben op het herstel van patiënten, de huizenwaarde, levenskwaliteit of de temperatuur in de stad. Je kunt niet om bomen heen en dat kan ook wel eens lastig zijn.

 

Waarom wordt het belang van bomen in Houten niet gerespecteerd?

Beschermde waardevolle bomen worden door de gemeente Houten zonder het hanteren van de door de Raad vastgestelde regels en onder het mom dat zij onomkoombaar ziek en daardoor gevaarlijk zouden zijn gekapt. Het duo Cerco Wicherson en Henry Blitterswijk dulden geen inspraak en proberen op allerlei manieren te voorkomen dat hun (respectloze) zorg voor bomen wordt bekritiseerd. Hierin worden zij door de verantwoordelijk VVD wethouder Herman Geerdes en het Hoofd openbare werken de heer Gerard Rill gesteund. Zelfs lukt het duo Wicherson en Blitterswijk de lokale Politie te overtuigen van hun gelijk. De openheid van bestuur zoals de gemeente op haar site laten weten is hun blijkbaar vreemd.

 

 

De Bomenstichting

Over monumentale en beschermde bomen (spelregels)

In ons land zijn ongeveer 10.000 bijzondere en waardevolle solitaire bomen en boomgroepen geregistreerd en in kaart gebracht. Zij hebben een bijzondere ouderdom, historische –of visuele betekenis, grote natuurwaarde of zijn zeldzaam. Het zijn nationale monumentale bomen van ons land.

We moeten daar zuinig op zijn maar helaas worden ze niet automatisch goed beschermd. Veel gemeenten 'weten niet' dat ze monumentale bomen op hun grondgebied hebben.

Gelukkig zijn er steeds meer gemeenten die wel een lijst van monumentale bomen hanteren.

Voor deze bomen wordt slechts in uitzonderlijke situaties een kapvergunning verleend. Bijvoorbeeld als de boom een ernstige bedreiging vormt voor de openbare veiligheid.

 

Belangenafweging bij besluiten

Gemeenten zijn verplicht om voordat zij een besluit nemen tot kap, alle relevante feiten en belangen op een rij te zetten. Op grond van een gedegen afweging van belangen en feiten nemen zij een besluit. Als u van mening bent dat bepaalde feiten of belangen niet zijn onderzocht of onvoldoende zijn meegenomen, dan noemt u dit in uw bezwaarschrift.

U geeft aan dat er een onzorgvuldige of onevenredige belangenafweging heeft plaatsgevonden. U moet duidelijk aangeven wat uw belang is bij het behoud van de boom.

U kunt uw bezwaren extra ondersteunen door te wijzen op het grote algemene belang dat met het behoud van de boom gemoeid is. Ook de financiële waarde van een boom, die bij kap tot een zekere kapitaalvernietiging leidt, wordt nogal eens onderschat.

De hele procedure is gebaseerd op een goede belangenafweging, waarbij u alleen bezwaar kunt maken tegen een concreet besluit om een kapvergunning te verlenen.

 

Bekendmaking van een besluit

De gemeente kan bij de aanvraag voor een kapvergunning gebruik maken van twee procedures, een korte en een uitgebreide procedure.

Als men de uitgebreidere hanteert, dan is bekendmaking of publicatie in bijvoorbeeld een huis-aan-huis krant verplicht. Men maakt het slechts bekend, maar de kapvergunning is dan nog niet afgegeven. Zij doet dit als ze verwacht dat de kap veel opschudding zal kunnen veroorzaken en kan zo peilen hoe de burgers over het voornemen denken.

Burgers kunnen namelijk hun bedenkingen aan de gemeente kenbaar maken. Aan de hand van de reacties kan de gemeente al dan niet besluiten de kapvergunning te verlenen.

Als de kapvergunning wordt verleend, volgt alsnog de korte procedure. In dit geval is de korte procedure onderdeel van de uitgebreide en is ook publicatie van de kapvergunning verplicht.

"Ook al is de gemeente zelf eigenaar kunt u op het gemeentehuis navraag doen naar hun motivatie. Als door een ambtelijke vergissing de motivering ontbreekt, is er sprake van een vernietigbaar besluit bij de rechter."